oververkeer.nl

oververkeer.nl

Combineren van verschillende lagen met informatie uit nieuwe (big)data bronnen gebeurt nog te weinig. Met oververkeer.nl zetten we daarin een belangrijke stap.

Oververkeer.nl is bedoeld om verschillende typen data over mobiliteit in kaart te brengen. Toepassingen zijn het in beeld brengen van verkeersonveilige locaties, inwinning en presentatie van wegbeheerders over die locaties en het combineren met andere relevante informatie. Denk daarbij aan fietsroutes, strooiroutes en uitrukroutes voor de brandweer.

Het aan een breed publiek presenteren van deze informatie is de grote kracht van oververkeer.nl. Een heldere presentatie leidt tot nieuwe verbanden, nieuwe vragen en nieuwe antwoorden.